Mindfulness.cz

Facebooková stránka pro zájemce o všímavost

mindfulness.cz
Mindfulness.cz shared a photo
1 week ago

🙏 McMindfulness: https://bit.ly/2YGAtix - free delivery worldwide How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality Mindfulness is now all the rage. From celebrity endorsements to monks, neuroscientists and meditation coaches rubbing shoulders with CEOs at the World Economic Forum in Davos, it is clear that mindfulness has gone mainstream. Some have even called it a revolution. But what if, instead of changing the world, mindfulness has become a banal form of capitalist spirituality that mindlessly avoids social and political transformation, reinforcing the neoliberal status quo? In McMindfulness, Ronald Purser debunks the so-called “mindfulness revolution,” exposing how corporations, schools, governments and the military have coopted it as technique for social control and self-pacification. A lively and razor-sharp critique, Purser busts the myths its salesmen rely on, challenging the narrative that stress is self-imposed and mindfulness is the cure-all. If we are to harness the truly revolutionary potential of mindfulness, wehave to cast off its neoliberal shackles, liberating mindfulness for a collective awakening. 🙏 McMindfulness: https://bit.ly/2YGAtix - free delivery worldwide 🙂 The Happiness Industry: How the Government and Big Business Sold Us Well-Being - http://bit.ly/2DgCMhq - free delivery worldwide
mindfulness.cz
Mindfulness.cz shared a photo
3 weeks ago

#wisdomwednesday
mindfulness.cz
Mindfulness.cz shared a photo
1 month ago

"Velký mistře, mysli na mne se soucitem. Zaprvé jsem nevzdělaný. Dále má inteligence je malá. Zatřetí jsem starý a mé životní síly jsou již opotřebované. Prosím, předej nauku starému muži na pokraji smrti, nauku účinného náhledu, snadno pochopitelnou, jež protíná pochybnosti, snadno se uskutečňuje a používá. Ať mi pomůže v příštích životech!" Mistr obrátil svou hůl, o niž se při chůzi opíral, na srdce starého muže a udělil mu tyto pokyny: "Poslouchej, starý muži! Hleď do probuzené mysli svého prvotního bdělého vědomí! Nemá tvar ani barvu, střed ani okraj. Zaprvé nemá žádný začátek, ale je prázdná. Nedlí na žádném pevném místě, ale je prázdná. Nakonec nemá žádné předurčení, ale je prázdná. Tato prázdnota není složena z ničeho, ale je jasná a bdělá. Když ji vidíš a poznáváš, znáš svou přirozenou tvář. Znáš také přirozenost věcí. Vidíš přirozenost mysli, znáš základní stav skutečnosti a odetínáš pochybnosti různých předmětů poznání. Tato bdělá a probuzená mysl není složena z hmotné substance, ale je sama o sobě existující a je ti vlastní. Toto je podstata věcí. Uskutečníš ji snadno, protože ji nelze nalézt někde vně. Toto je přirozenost mysli, jež není složena z někoho, kdo vnímá, a něčeho, co je vnímáno, na čem bychom mohli ulpět. Překonává omezení trvání a zániku. Není v ní nic, co by se mělo probudit. Probuzený stav osvícení je tvé bdělé, přirozeně probuzené vědomí. Není v něm nic, co by se propadlo do pekel - bdělost je přirozeně čistá. Není v ní třeba provádět žádné praxe, neboť její podstata je přirozeně bdělá a přítomná. Tento velký náhled přirozeného stavu je už v tobě obsažen, proto se rozhodni, že jej nikdy nebudeš hledat vně. Když takto pochopíš náhled a budeš jej chtít používat svou zkušeností, všude tam, kde budeš prodlévat, bude i dokonalé meditační ústraní těla. Cokoli budeš vnímat jako vnější, stane se přirozeně existujícím jevem a přirozeně prázdnou prázdnotou. Ponechej vše tak, jak to je, zcela zbavené myšlenkových výtvorů. Přirozeně osvobozené jevy se ti stanou pomocníky. Praktikuj a vnímej je jako svou cestu. Cokoli se v mysli objeví, cokoli, nač pomyslíš, nemá žádnou podstatu, ale je prázdné. Myšlenky, které se objevují, se samy od sebe osvobozují. Nezapomínáš-li na podstatu své mysli, můžeš pojímat myšlenky jako cestu a praxe bude snadná. A nyní rada nejvnitřnější - jakoukoli rušivou emoci budeš pociťovat, pozoruj ji a ona se sama beze stopy usadí. Přirozeně se tak osvobodí. Je to snadná praxe. Dokážeš-li takto praktikovat, tvůj meditační výcvik se už nebude muset omezovat na meditační sezení. Budeš-li vědět, že vše je pomocníkem, tvá meditační zkušenost bude neměnná, rozpoznávání prvotní podstaty nepřetržité a jednání nespoutané. Kdekoli budeš prodlévat, nikdy nebudeš oddělena od své pravé podstaty. Když si to uvědomíš, tvé tělo může být staré, ale probuzená mysl nestárne. Nezná rozdílu mezi mládím a stářím. Prvotní podstata překračuje veškeré předsudky a zaujatost. Když si toto prvotní vědomí uvědomíš, není již rozdílu mezi pronikavým intelektem a omezenými schopnostmi. Když poznáš, že prvotní podstata, osvobozená od předsudků a jednostranné zaujatosti, je v tobě přítomna, nebude rozdílu mezi malou a velkou učeností. Přestože tělo, opora pro mysl, tě jednou opustí, dharmakája prvotní moudrosti nikdy nezanikne. Když ustálíš tento neměnný stav, nebude rozdílu mezi krátkým a dlouhým životem. Neodděluj se od skutečného významu, starý muži! Vezmi si tuto praxi k srdci! Nezaměňuj slova s významem! Neodděluj se od svého druha, píle! Vše přijímej s bdělým vědomím! Nehov si v jalových řečech a nesmyslném klevetění! Nezaplétej se do povrchních cílů! Neruš sám sebe starostmi o potomstvo! Nebaž zhýrale po jídle a pití! Připravuj se na smrt, prostý muži! Tvůj život se krátí, proto buď pilný! Následuj tyto pokyny pro starého muže na pokraji smrti!" Protože hůl byla namířena na srdce Šerab Gjalpa, nazývá se tento text "Pokyny hole namířené na starého muže". Šerab Gjalpo z Ngogu byl osvobozen a dosáhl realizace. Pro dobro příštích generací sepsala princezna z Kharčhenu. Text je znám pod názvem "Pokyny namířené hole". Ukázka z knihy: https://www.dharmagaia.cz/kniha/679-guru-padmasambhava-rady-mistra-zrozeneho-z-lotosu/text/-anotace
mindfulness.cz
Mindfulness.cz shared a photo
3 months ago

Friday funny! Cartoon: David Sipress
mindfulness.cz
Mindfulness.cz shared a photo
3 months ago

#mindfulness #compassion #jackkornfield
mindfulness.cz
Mindfulness.cz shared a photo
3 months ago

LISTEN, THE MOON IS WHISPERING There have been times in my own life when I felt unable to go on, unable to stand or even breathe. When I felt that I’d lost everything, that nothing was possible, that the void was the only life, that annihilation was home. I reached the edge of my sanity, the edge of my knowing. I could not hold myself up. I was carried by forces unnameable and vast. Through the blackness, new life emerged. Unexpectedly so. The mind cannot understand. (Forgive the mind, it is young.) And so, even though you feel lonely and abandoned now, friend, frightened and lost, even though your old reference points have collapsed, even though the future seems foggy and bleak, know that you are not alone; many others are walking with you (you cannot see them). This is a well-trodden path of devastation. Sometimes we have to break to heal. The wisdom is in the pain, and the pain itself is the path. You will write your own book of transformation one day. Today, write your book of longing and loss. Give up. Stop trying so damn hard. Collapse on the ground. Ask it to hold you. Exhale all the despair of the lost child. Let go of a gone world. Breathe in the night stars. Return to this mysterious Now. Listen, listen, the moon is whispering: “This moment, friend. This moment.” - Jeff Foster